பழந்தமிழகத்தில் கல்வி

பண்டைய தமிழகத்தில் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் தரப்பட்டது. கல்லாதவன் மனது “இருளின் உறைவிடம்” எனவும், கற்பதற்கான காலமாக இளமைப் பருவமும் கருதப்பட்டன.[1] பழந்தமிழக ஆட்சியாளர்கள் தங்கள் கடமையை உணர்ந்திருந்தனர். தங்களது முதன்மை கடமையாக கல்வி வளர்ச்சியைக் கருதினர். எனவே அரசர்களும் தலைவர்களும் மக்கள் கல்விபெற அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுத்தனர்.[2] தமிழ் Read more…

சித்த மருத்துவம்

சித்த மருத்துவம் என்பது தமிழ் மருத்துவ முறையாகும். தமிழ்நாட்டுப் பண்டைச் சித்தர்கள் இதனைத் தமிழ் மொழியில் உருவாக்கித் தந்துள்ளார்கள். சித்தர்கள் தங்கள் அருள் ஞான அறிவால் அதனை நன்குணர்ந்து மிகவும் துல்லியமாகக் கூறியுள்ளனர்.[மேற்கோள் தேவை] சித்த மருத்துவம் எப்போது தோன்றியது என்று வரையறுத்துக் கூறவியலாது. அது பாரம்பரிய மரபு Read more…

Who are Tamils?

The Tamil people (Tamil: தமிழர், tamiẓar (singular) ? [t̪ɐmɪɻɐɾ], or Tamil: தமிழர்கள், tamiẓarkaḷ (plural) ? [t̪ɐmɪɻɐɾxɐɭ]), also known as Tamilar, Tamilans,[6][7][8] or simply Tamils, are a Dravidian ethnic group who speak Tamil as their mother tongue and trace their ancestry to the Indian state of Tamil Nadu, the Indian Union territory of Puducherry, or the Northern, Eastern Province and Puttalam District[9] of Sri Lanka.[10] Tamil people with a Read more…

What is Tamil?

welcome to my Tamil learning website anybody around world can learn Tamil with my website. I am sure that you will learn Tamil in 2 years  of class.For this you need to learn Tamil with Read more…