பழந்தமிழகத்தில் கல்வி

பண்டைய தமிழகத்தில் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் தரப்பட்டது. கல்லாதவன் மனது “இருளின் உறைவிடம்” எனவும், கற்பதற்கான காலமாக இளமைப் பருவமும் கருதப்பட்டன.[1] பழந்தமிழக ஆட்சியாளர்கள் தங்கள் கடமையை உணர்ந்திருந்தனர். தங்களது முதன்மை கடமையாக கல்வி வளர்ச்சியைக் கருதினர். எனவே அரசர்களும் தலைவர்களும் மக்கள் கல்விபெற அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுத்தனர்.[2] தமிழ் அற நூலான நாலடியார் “மிகுதியான நூல்களை ஆண்கள் சேகரித்து படிப்பது அவர்கள் வீடு முழுக்க ஒலித்தது” என குறிப்பிடுகிறது. அவர்கள் அறிவியல், கணிதம், பொறியியல், வானியல், தர்க்கம், நெறிமுறைகள் போன்றவற்றைப் படித்தனர்.[3] கல்வி பரவலாகவும் உயர் தரமானதாகவும் இருந்தது. சமணப் பள்ளிகளிலும் புத்த விகாரைகளிலும் இருந்த நூலகங்கள் மக்களிடையே மேம்பட்ட கல்வியைப் பெற உதவின.[4] சங்க Read more…

சித்த மருத்துவம்

சித்த மருத்துவம் என்பது தமிழ் மருத்துவ முறையாகும். தமிழ்நாட்டுப் பண்டைச் சித்தர்கள் இதனைத் தமிழ் மொழியில் உருவாக்கித் தந்துள்ளார்கள். சித்தர்கள் தங்கள் அருள் ஞான அறிவால் அதனை நன்குணர்ந்து மிகவும் துல்லியமாகக் கூறியுள்ளனர்.[மேற்கோள் தேவை] சித்த மருத்துவம் எப்போது தோன்றியது என்று வரையறுத்துக் கூறவியலாது. அது பாரம்பரிய மரபு முறைப்படி பரவி வந்துள்ளது. இயற்கையில் கிடைக்ககூடிய எண்ணற்ற புல், பூண்டு,மரம்,செடி, கொடி, வேர், பட்டை, இலை, பூ, பிஞ்சு, காய், பழம், வித்து, முதலியவைகளைக் கொண்டும், நவரத்தின, நவலோகங்களைக் கொண்டும், இரசம், கந்தகம், கற்பூரம், தாரம், அயம், பவளம், துருசு முதலியவைகளைக் கொண்டும், திரிகடுகு, திரிசாதி, திரிபலை, அரிசி வகை, பஸ்பம், செந்தூரம், மாத்திரை, கட்டுகள், Read more…

Is Tamil the Oldest Language in the World?

10) Latin9) Armenian8) Korean7) Hebrew6) Aramaic5) Chinese4) Greek3) Egyptian2) Sanskrit and1) Tamil While this is not an ‘official’ declaration, it does reinforce the attestations available already regarding the antiquity of Tamil over other known languages. What Language Did Aryan’s Speak? When Aryans invaded India, Circa 1500 B.C. they did not come with a language which had any known name.They would have spoken a kind of minor language with no script or literature.They found Tamil, a highly developed Read more…

What is the relation between Tamil philosophy and Sumer?

I truly believe Dravidian language, culture and roots have traces back to the end of last ice age. Because of blooming civilisations along rivers and population growth, Dravidians must have migrated along the Indian Deccan plateau to the Sindus Valley (Indus Civilisation) and also further through the Zargos mountains (Across Southern Iran) to Susa and the land of the ancient civilisation Elam. Sumer and Elam are two independant civilisations that was founded between 4000-3000 BCE. Read more…

Why doesn’t Tamil Nadu adopt a three language formula of English, Hindi and Tamil?

Need/Requirement. When need comes any one will learn any language and second thing the need is just to communicate and nothing else. Now in this modern era where Translating devices are there, what is need to learn a alien language unnecessarily. Now coming to the question. I will list out some questions which has definite NO for all questions not only for Hindi and even to dead language Sanskrit. What is the need/requirement to a Read more…

When a Tamil opposes Hindi? Why doesn’t Tamil Nadu adopt a three language formula of English, Hindi and Tamil?

Only when it is pushed on to him by force to learn. Which is a normal human tendency that even a Hindi speaking person who will oppose when he is compelled to learn Tamil which is of no use in his state. Conclusion: Tamils always learning others language and speaking fluently when required. Following points are for Hindi speaking people who are like minded as the person who raised this question Why in Hindi speaking Read more…

How important is “Tamil Chair” at Harvard University? How it will enrich the language?

Not sure if it will “enrich” our language. The chair status provided by a premier institute to the language works as an identity and recognition at the global level, also creates a source of knowledge for future debates and discussions. Only few languages in the world has such status, we can take pride in that fact. India is only known as a “Hindi” language country by many. Only less people are familiar with other languages. Read more…

What should I be proud of as Tamilian?

Tamil is one of the official languages in Singapore and Sri Lanka. Tamil is the first language to be offered the status of a “Classical Language in India” in 2004. The Tamil work ‘Thirukkural’ has been translated into more than 80 different languages and is praised as one of the best literature ever written on secular ethics. There is a sculpture of ‘10 sages of the world’ located at MDIS Queenstown campus in Singapore. Thiruvalluvar Read more…

Is the Tamil language overrated?

Yes, of course Tamil is overrated. (sarcasm) Tamil is arguably the oldest Indian languages we know of. (I do not wish to get into the Tamil vs. Sanskrit debate, about which came first.) The Tamil language has existed for thousands of years. One of the oldest pieces of Tamil writing which we have discovered, Tolkappiyam, which is dated to be written around the 10th century BC. If the oldest piece of literature we have discovered is this old, Read more…

Why is the Telugu language referred to as Telungu by Tamil speakers?

Tamil is a language with phonetic rules which exclude certain words from the Tamil language. One such exclusion is the word Telugu. This word CANNOT be a legal Tamil word and cannot be written using the Tamil script! The closest word, தெலுகு, is read as Teluku (or Teluhu in Sri Lanka). The phonetic rule in question is that a stop is voiced if and only if it is preceded by its corresponding nasal sound. For Read more…